Frazioni generatrici di numeri decimali – Batteria 2

Scrivere le frazioni generatrici dei seguenti numeri decimali: Esercizio 1 \[ 0,7123=\frac{7123}{10000} \] Esercizio 2\[ 0,221=\frac{221}{1000} \] Esercizio 3\[ 0,\overline{221}=\frac{221-0}{999}=\frac{221}{999} \] Esercizio 4\[ 4,\overline{21}=\frac{421-4}{99}=\frac{417}{99} \] Esercizio 5\[ 4,5\overline{21}=\frac{4521-45}{990}=\frac{4476}{990} \] Esercizio 6\[ 0,2\overline{21}=\frac{221-2}{990}=\frac{219}{990} \]